Author: yqyrh

Ithaca để tổ chức tình trạng vốn chủ sở hữu giới tính trong môn thể thao đại học vào ngày 10 tháng 5Ithaca để tổ chức tình trạng vốn chủ sở hữu giới tính trong môn thể thao đại học vào ngày 10 tháng 5

Trường Truyền thông Công viên Đại học Ithaca sẽ tổ chức một chương trình ảo, mang tên Nhà nước vốn chủ sở hữu trong môn thể thao đại học, vào